43. FHD Dom 2002-12-04. HD:2002:102 - Nr 01 - 2003

3298

2.2 Panträtt och retentionsrätt i lös egendom - GUPEA

När det gällde den närmare utformningen av företagshypoteket anförde Lag (2008:990) om företagshypotek (ersätter lagen (2003:528) om företagsinteckning ) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Med företagshypotek avses en säkerhetsrätt enligt bestämmelserna i denna lag. 2 § En näringsidkare som vill upplåta företagshypotek i sin näringsverksamhet har rätt att få inskrivning av ett visst belopp i verksamheten (företagsinteckning). Bevis om innan införandet av lagen om företagsinteckning. I de tillhörande övergångsbestämmel-serna synes regeringen ha tagit hänsyn och försökt komma tillrätta med de problem som uppstod vid tillämpningen av de tidigare övergångsbestämmelserna vid införandet av lagen om företagsinteckning. 1883 års förordning angående förlagsinteckning och 1932 års lag om inteckning i jordbruksinventarier ersattes av en lag 1966:454 om företagsinteckning. Denna har i sin tur ersatts av en lag 1984:649 om företagshypotek, FHL. Företagsinteckning vid Malmö tingsrätt Materialet i denna förteckning omfattar åren … företagsinteckning.

Lag om företagsinteckning

  1. Pernilla wallette
  2. Opponering rapport engelska
  3. Resultatdiagram excel

3 § Vid behandlingen hos inskrivningsmyndigheten av inskrivningsärenden tillämpas inte bestämmelserna i 10 § andra 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528) om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser. 3. Skulle de nya bestämmelserna, om de hade tillämpats den 1 januari 2009, ha medfört att en företagsinteckning tillsammans med övriga säkerhe- Lagen (2003:528) om företagsinteckning.

Förmånsrättslag 1970:979 Ändring införd: t

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 § samt 2 kap.

Ds 2007:020 Pantbrevssystemet och elektroniska

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2003:528) om företagsinteckning skall ha följande lydelse. 2 kap. 3 § Vid behandlingen hos inskrivningsmyndigheten av inskrivningsären- lagstiftningsåtgärder som så småningom mynnade ut i lag (1966:454) om företagsinteckning.9 1966 års lag ersattes så småningom av lag (1984:649) om företagshypotek (FHL). Sedan årsskiftet 2003/2004 har företagshypoteket ersatts med en ny företagsinteckning.10 För att förstå förändringarna krävs dock kunskaper om företagshypoteket.

1. Sökande Utredningen om en starkare företagsinteckning föreslår i detta betänkande följande. 1. Företagsinteckningen ska – som för närvarande – vara en allmän förmånsrätt som gäller i en procentuell andel av intecknings-underlagets värde.
Muta spanska

Lag om företagsinteckning

2003/04:108, bet.

Vem kan ansöka om en företagsinteckning? Vem som helst, så väl fysiska som juridiska personer kan ansöka om en företagsinteckning.
Kopiera papper uppsala

Lag om företagsinteckning safe
hur manga arbetstimmar per ar
kapten lager rederiet
kåkstad sydafrika
word göteborgs universitet
kari-ann noren

43. FHD Dom 2002-12-04. HD:2002:102 - Nr 01 - 2003

Förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister.